主页 > 教学资料

第二册词汇表

[日期:2019-05-14 09:31:58] 来源: 名师工作室

第二册

A

a sense of humour  幽默感  U4

a variety of  多种多样  U1

absorb /əb'zɔːb/ v.  吸收  U6

access /'ækses/ n.  机会,权利  U7

achieve /ə'tʃiːv/ v.  达到;完成  U1

active /'æktɪv/ adj.  积极的;活跃的  U1

acupuncture /'ækjupʌŋktʃə(r)/ n.  针灸(疗法)  U8

advanced /əd'vɑːnst/ adj.  先进的  U6

AI (artificial intelligence)  人工智能  U7

air conditioner  空调  U5

anxious /'æŋkʃəs/ adj.  焦虑的,担忧的  U3

anyway /'eniweɪ/ adv.  无论如何  U4

apartment /ə'pɑːtmənt/ n.  公寓;房间  U4

app /æp/ n.  应用软件  U4

appear /ə'pɪə(r)/ v.  显得,似乎  U4

appointment /ə'pɔɪntmənt/ n.  约定  U4

appreciate /ə'priːʃieɪt/ v.  欣赏  U2

as good as...  和……一样好  U6

at present  现在  U7

at the same time  同时  U3

attend /ə'tend/ v.  出席,参加  U4

average /'ævərɪdʒ/ adj.  平均的  U5

B

bamboo /bæm'buː/ n.  竹子  U2

be charmed by  对……着迷  U6

be crowded with  挤满……的  U6

be keen to  热衷于  U7

be known as  以……著称  U2

be satisfied with  对……感到满意  U3

beat /biːt/ n.  节拍,节奏  U3

beforehand /bɪ'fɔ:hænd/ adv.  事先  U3

benefit /'benɪfɪt/ v.  有益于  U2

besides /bɪ'saɪdz/ adv.  此外,而且  U1

blame /bleɪm/ v.  责备  U3

bless /bles/ v.  祝福,保佑  U6

bloom /blu:m/ v.  开花  U6

bodybuilding /'bɒdibɪldɪŋ/ n.  健身  U2

breathe /briːð/ v.  呼吸  U2

broadcast /'brɔːdkɑːst/ v.  播送,广播  U4

C

call back  回拨  U4

calligraphy /kə'lɪɡrəfi/ n.  书法  U8

calm /kɑ:m/ adj.  平静的;镇静的  U3

can’t help doing  情不自禁  U3

capital /'kæpɪtl/ n.  首都  U2

cashless /'kæʃləs/ adj.  不用现金的  U4

cause /kɔːz/ v.  引起,使发生  U6

chalk /tʃɔ:k/ n.  粉笔  U7

challenge /'tʃælɪndʒ/ n.  挑战  U1

charm /tʃɑ:m/ v.  使着迷  U6

cheer up  使)变得高兴,振奋起来  U3

Chinese knotting  中国结  U8

cinema /'sɪnəmə/ n.  电影院  U2

classical /'klæsɪkl/ adj.  古典的  U2

climate /'klaɪmət/ n.  气候  U5

cloth /klɒθ/ n.  织物;布料  U2

coach /kəʊtʃ/ n.  教练  U8

colourful /'kʌləfl/ adj.  丰富多彩的  U2

comment /'kɒment/ n.  评论  U4

common /'kɒmən/ adj.  普通的,一般的  U3

commonly /'kɒmənli/ adv.  常见地  U8

communicate /kə'mjuːnɪkeɪt/ v.  沟通;交流  U4

communication /kəmju:nɪ'keɪʃn/ n.  表达;通信  U4

competition /kɒmpə'tɪʃn/ n.  竞赛,比赛  U1

concept /'kɒnsept/ n.  概念  U1

concert /'kɒnsət/ n.  音乐会  U6

condition /kən'dɪʃn/ n.  条件,情况  U5

confident /'kɒnfɪdənt/ adj.  自信的;确信的  U4

Confucius /kən'fjuːʃəs/ n.  孔子  U8

consider /kən'sɪdə(r)/ v.  考虑;认为  U5

contact /'kɒntækt/ n.  接触;联系  U4

contribution /kɒntrɪ'bjuːʃn/ n.  贡献  U6

convenient /kən'viːniənt/ n.  方便的  U6

conversation /kɒnvə'seɪʃn/ n.  会话,交谈  U4

countryside /'kʌntrisaɪd/ n.  农村  U2

courage /'kʌrɪdʒ/ n.  勇气,胆量  U4

cousin /'kʌzn/ n.  堂(表)兄弟姐妹  U2

craftsman /'krɑːftsmən/ n.  工匠  U2

crispy /'krɪspi/ adj.  脆的  U8

cuisine /kwɪ'zi:n/ n.  菜肴  U8

cultural /'kʌltʃərəl/ adj.  文化的  U8

D

damage /'dæmɪdʒ/ n.  损坏,破坏  U5

desert /'dezət/ n.  沙漠  U5

develop /dɪ'veləp/ v.  研制,开发  U4

disappointed /dɪsə'pɔɪntɪd/ adj.  失望的  U3

dishonest /dɪs'ɒnɪst/ adj.  不诚实的  U1

disposable chopsticks  一次性筷子  U6

download /daʊn'ləʊd/ v.  下载  U2

downtown /'daʊntaʊn/ n.  市中心  U6

dragon /'dræɡən/ n.  龙  U2

dust /dʌst/ n.  灰尘  U6

dustbin /'dʌstbɪn/ n.  垃圾箱  U6

E

education /edʒu'keɪʃn/ n.  教育  U1

effort /'efət/ n.  努力;尝试  U3

electricity /ɪlek'trɪsəti/ n.  电力  U5

encourage /ɪn'kʌrɪdʒ/ v.  鼓励  U4

energetic /enə'dʒetɪk/ adj.  精力充沛的  U1

energy /'enədʒi/ n.  能源  U5

English-speaking competition  英语口语比赛  U3

enjoyable /ɪn'dʒɔɪəbl/ adj.  愉快的  U2

enrich /ɪn'rɪtʃ/ v.  使丰富  U2

entertainment /entə'teɪnmənt/ n.  娱乐  U2

environment /ɪn'vaɪrənmənt/ n.  环境  U6

exactly /ɪɡ'zæktli/ adv.  确切地;一点不错  U6

exam /ɪɡ'zæm/ n.  考试  U3

exception /ɪk'sepʃn/ n.  例外  U1

excited /ɪk'saɪtɪd/ adj.  兴奋的,激动的  U3

exercise book  练习本  U7

experience /ɪk'spɪəriəns/ v.  体验  U8

expert /'ekspɜːt/ n.  专家  U5

explore /ɪk'splɔː(r)/ v.  探索  U5

extreme /ɪk'striːm/ adj.  极端的  U5

F

facial make-up  脸谱  U8

facility /fə'sɪləti/ n.  设施  U6

fail /feɪl/ v.  失败;不及格  U3

fall asleep  入睡  U3

fantastic /fæn'tæstɪk/ adj.  奇异的;极好的  U2

farewell /feə'wel/ n.  告别,再见  U4

fascinating /'fæsɪneɪtɪŋ/ adj.  迷人的  U6

favour /'feɪvə(r)/ n.  帮助  U4

film /fɪlm/ n.  电影  U1

final exam  期末考试  U7

fit /fɪt/ adj.  健康的;适当的  U1

flood /flʌd/ n.  洪水;水灾  U5

flood /flʌd/ v.  淹没  U6

fluent /'flu:ənt/ adj.  流利的  U7

focused /'fəʊkəst/ adj.  聚焦的,专心的  U5

folk /fəʊk/ adj.  民间的  U2

foreign /'fɒrən/ adj.  外国的  U7

foreign language  外语  U7

forest /'fɒrɪst/ n.  森林  U5

frame /freɪm/ n.  框架;边框  U2

French /frentʃ/ n.  法语  U7

furthermore /fɜ:ðə'mɔ:(r)/ adv.  此外  U4

G

gain /ɡeɪn/ n. & v.  收获;获得  U3

German /'dʒɜ:mən/ n.  德语  U7

gesture /'dʒestʃə(r)/ n.  姿态  U4

get things right  把事情做对  U7

giant panda  大熊猫  U8

global /'ɡləʊbl/ adj.  全球的  U5

glue /ɡluː/ v.  粘贴  U2

go for it  努力争取  U1

government /'ɡʌvənmənt/ n.  政府  U6

grade /ɡreɪd/ n.  成绩等级  U3

grammar /'ɡræmə(r)/ n.  语法  U7

grassland /'ɡrɑːslænd/ n.  草原  U5

greenhouse effect  温室效应  U5

guest /ɡest/ n.  客人  U4

guide dog  导盲犬  U5

H

hailstorm /'heɪlstɔːm/ n.  雹暴  U5

harmful /'hɑːmfl/ adj.  有害的  U2

headphones /'hedfəʊnz/ n.  耳机  U3

home and abroad  国内外  U8

honest /'ɒnɪst/ adj.  诚实的  U1

hotpot /'hɒtpɒt/ n.  火锅  U8

house-warming /'haʊswɔːmɪŋ/ n.  乔迁聚会  U4

human /'hjuːmən/ n.  人类  U5

I

imagine /ɪ'mædʒɪn/ v.  想象  U7

immediately /ɪ'mi:diətli/ adv.  立即,马上  U8

Imperial Palace  故宫  U8

impolite /ɪmpə'laɪt/ adj.  不礼貌的,粗鲁的  U1

impress /ɪm'pres/ v.  给……以深刻印象  U8

impressed /ɪm'prest/ adj.  印象深刻的  U7

improve /ɪm'pruːv/ v.  改善,提高  U1

in fashion  合于时尚  U4

in private  私下地  U8

increase /ɪn'kriːs/ v.  增加,增多  U2

incredible /ɪn'kredəbl/ adj.  难以置信的  U5

indeed /ɪn'di:d/ adv.  真正地  U1

insight /'ɪnsaɪt/ n.  深入了解  U8

intelligence /ɪn'telɪdʒəns/ n.  智力,智慧  U5

intention /ɪn'tenʃn/ n.  意图,打算  U1

intently /ɪn'tentli/ adv.  专心地  U1

interactive /ɪntər'æktɪv/ adj.  互动的  U7

international /ɪntə'næʃnəl/ adj.  国际的  U6

invaluable /ɪn'væljuəbl/ adj.  无价的  U5

invitation /ɪnvɪ'teɪʃn/ n.  邀请  U4

invite /ɪn'vaɪt/ v.  邀请  U4

J

Japanese /dʒæpə'ni:z/ n.  日语  U7

jogging /'dʒɒɡɪŋ/ n.  慢跑锻炼  U2

journey /'dʒɜːni/ n.  旅行;历程  U2

juicy /'dʒu:si/ adj.  多汁的  U8

K

kingdom /'kɪŋdəm/ n.  王国  U2

L

landscape /'lændskeɪp/ n.  风景,景色  U5

last but not least  最后同样重要的是  U6

laugh at  嘲笑  U3

leave a message  留言  U4

leisure /'leʒə(r)/ n.  空闲;休闲  U2

lift /lɪft/ n.  电梯  U8

limited /'lɪmɪtɪd/ adj.  有限的  U5

literature /'lɪtrətʃə(r)/ n.  文学  U2

location /ləʊ'keɪʃn/ n.  位置  U4

lonely /'ləʊnli/ adj.  孤独的,寂寞的  U3

look up  浏览,查找  U7

low-carbon lifestyle  低碳生活方式  U6

M

major /'meɪdʒə(r)/ n.  主修课程  U1

make a difference  起作用,有影响  U2

make a contribution to  对……做贡献  U6

make efforts  作出努力  U3

make up one’s mind  下定决心  U8

make use of  使用  U7

marriage /'mærɪdʒ/ n.  婚姻  U8

mask /mɑːsk/ n.  面具,面罩  U8

match /mætʃ/ n.  比赛  U1

meet with  遭遇;遇见  U3

melt /melt/ v.  融化  U5

memorize /'meməraɪz/ v.  记住,熟记  U7

midterm /mɪd'tɜːm/ adj.  期中的  U3

mobile /'məʊbaɪl/ n.  手机  U2

mood /muːd/ n.  情绪,心境  U3

moreover /mɔːr'əʊvə(r)/ adv.  此外  U2

N

national /'næʃnəl/ adj.  国家的,全国的  U1

native /'neɪtɪv/ adj.  本国的  U7

native language  本国语言  U7

nearby /nɪə'baɪ/ adv.  在附近,不远  U6

necessary /'nesəsəri/ adj.  必要的  U7

neighbour /'neɪbə(r)/ n.  邻居  U6

nervous /'nɜːvəs/ adj.  紧张不安的  U3

No pains, no gains.  不劳则无获。  U3

no problem  没问题  U4

novel /'nɒvl/ n.  小说  U2

O

on record  记录  U5

opera /'ɒprə/ n.  歌剧  U2

opportunity /ɒpə'tju:nəti/ n.  机会  U7

overseas /əʊvə'si:z/ adv.  海外  U4

P

packet /'pækɪt/ n.  信息包  U4

pain /peɪn/ n.  痛苦  U3

partner /'pɑ:tnə(r)/ n.  伙伴  U7

perfect /'pɜ:fɪkt/ adj.  完美的  U1

piece /pi:s/ n.  片;块  U4

place of interest  名胜古迹  U8

plan /plæn/ n.  计划;规划,方案  U1

plastic /'plæstɪk/ adj.  塑料的  U6

play a role  发挥作用  U4

pollution /pə'luːʃn/ n.  污染  U6

poster /'pəʊstə(r)/ n.  海报  U5

predict /prɪ'dɪkt/ v.  预报,预言  U5

prefer /prɪ'fɜː(r)/ v.  更喜欢  U2

preparation /prepə'reɪʃn/ n.  预备,准备  U1

prepare for  为……做准备  U4

present /'preznt/ n.  礼物  U4

pretty /'prɪti/ adv.  相当地  U7

primary /'praɪməri/ adj.  首要的,基本的  U7

primary school  小学  U7

private /'praɪvət/ adj.  私人的  U8

prize /praɪz/ n.  奖赏  U3

problem /'prɒbləm/ n.  难题  U2

produce /prə'djuːs/ v.  生产  U5

professional /prə'feʃənl/ adj.  专业的  U1

progress /'prəʊɡres/ n.  进步  U1

properly /'prɒpəli/ adv.  恰当地,合适地  U4

protect /prə'tekt/ v.  保护  U6

provide /prə'vaɪd/ v.  提供  U4

public transport  公共交通  U6

Q

quality /'kwɒləti/ n.  品质,品德  U1

R

rainfall /'reɪnfɔːl/ n.  降雨  U6

rather than  而不是  U7

recite /rɪ'saɪt/ v.  背诵  U7

recommend /rekə'mend/ v.  推荐  U8

recorder /rɪ'kɔ:də(r)/ n.  录音机  U7

recycle /riː'saɪkl/ v.  使再循环  U6

reduce /rɪ'djuːs/ v.  减少,缩小  U2

refuse /rɪ'fju:z/ v.  拒绝,回绝  U6

region /'riːdʒən/ n.  地区,区域  U5

register /'redʒɪstə(r)/ v.  登记,注册  U4

regularly /'reɡjələli/ adv.  定期地;有规律地  U3

relax /rɪ'læks/ v.  放松  U2

release /rɪ'liːs/ v.  释放  U2

remind /rɪ'maɪnd/ v.  提醒,使想起  U5

renewable /rɪ'njuːəbl/ adj.  可再生的  U5

repeat /rɪ'pi:t/ v.  重复  U7

replace /rɪ'pleɪs/ v.  代替  U7

represent /reprɪ'zent/ v.  代表  U8

research /rɪ'sɜːtʃ/ n.  研究;调查  U5

resource /rɪ'sɔːs; rɪ'zɔːs/ n.  资源  U5

result /rɪ'zʌlt/ n.  结果;成绩  U1

review /rɪ'vjuː/ v.  复习  U1

rooftop /'ru:ftɒp/ n.  屋顶  U6

row /rəʊ/ v.  划船  U2

run out  耗尽  U5

S

sacred /'seɪkrɪd/ adj.  神圣的  U6

satisfied /'sætɪsfaɪd/ adj.  感到满意的  U3

saying /'seɪɪŋ/ n.  谚语;格言;警句  U1

secret /'si:krət/ n.  秘密  U3

share /ʃeə(r)/ v.  分享  U1

shopping mall  购物中心  U6

sign /saɪn/ v.  签名  U5

Silk Road  丝绸之路  U8

sincerely /sɪn'sɪəli/ adv.  真诚地  U3

smart /smɑːt/ adj.  聪明的  U5

smartphone /'sma:tfəʊn/ n.  智能手机  U7

sociable /'səʊʃəbl/ adj.  好交际的  U7

society /sə'saɪəti/ n.  社会  U4

soft music  轻音乐  U3

solar /'səʊlə(r)/ adj.  太阳的;利用太阳光的  U5

sort the garbage  垃圾分类  U6

Spanish /'spænɪʃ/ n.  西班牙语  U7

spare /speə(r)/ adj.  空余的,空闲的  U1

spicy /'spaɪsi/ adj.  (食物)加有香料的  U8

starting point  起始点  U8

starve /'stɑ:v/ v.  饥饿  U8

stay up  不睡觉,熬夜  U3

stress /stres/ n.  压力  U2

stressed /strest/ adj.  紧张的  U3

suburb /'sʌbɜːb/ n.  郊区  U6

supply /sə'plaɪ/ n.  供给;补给  U5

support /sə'pɔːt/ v.  支持  U4

surroundings /sə'raʊndɪŋz/ n.  环境  U6

survey /'sɜːveɪ/ n.  调查  U4

switch off  关(电灯、电器)等  U5

T

tableware /'teɪblweə(r)/ n.  餐具  U8

take action  采取行动  U5

take in  吸收  U5

take part in  参加,参与  U1

tap /tæp/ v.  轻打,轻击  U3

tap /tæp/ n.  水龙头  U6

tape /teɪp/ n.  磁带  U7

teahouse /'ti:haʊs/ n.  茶室,茶馆  U8

term /tɜːm/ n.  学期  U1

Terracotta Warriors  兵马俑  U8

textbook /'tekstbʊk/ n.  教材  U7

thanks to  幸亏  U7

theme /θiːm/ n.  主题  U6

thunderstorm /'θʌndəstɔːm/ n.  雷雨  U5

Tibet /tɪ'bet/ n.  西藏  U5

tie /taɪ/ n.  领带  U4

tool /tuːl/ n.  工具;用具  U5

tour /tʊə(r)/ n.  旅行;观光  U8

train /treɪn/ v.  训练,培训  U1

translate /træns'leɪt; trænz-/ v.  翻译  U7

trash /træʃ/ n.  垃圾,废物  U6

treasure /'treʒə(r)/ n.  宝藏;珍宝  U8

treatment /'triːtmənt/ n.  治疗,疗法  U6

trust /trʌst/ v.  信任,信赖  U1

typhoon /taɪ'fuːn/ n.  台风  U5

U

unpleasant /ʌn'pleznt/ adj.  讨厌的,使人不愉快的  U3

usual /'juːʒuəl/ adj.  通常的,常见的  U3

V

vast /vɑːst/ adj.  辽阔的  U5

video /'vɪdiəʊ/ n.  视频  U2

view /vjuː/ n.  风景;看法  U5

W

website /'websaɪt/ n.  网站  U7

wedding /'wedɪŋ/ n.  婚礼  U8

whiteboard /'waɪtbɔ:d/ n.  白板  U7

will /wɪl/ n.  意志,决心  U1

win /wɪn/ v.  赢,获胜  U1

with pleasure  乐意效劳  U4

wonder /'wʌndə(r)/ v.  想知道  U4

world-famous /wɜːld'feɪməs/ adj.  举世闻名的  U6

worried /'wʌrid/ adj.  担心的  U3

Y

yard /jɑːd/ n.  院子  U6

上一篇:没有了
下一篇:第一册词汇表